Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon

Funcții vacante

A V I Z 

Concursul pentru ocuparea funcției de conducere în Instituția Publică Colegiul Agroindustrial din Ungheni se prelungește până la data de 20 martie 2022, conform art. 76 lit a.,b. a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

 

Colegiul Agroindustrial din Ungheni anunță desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante:

 1. Șef Secție 1 normă
 2. Șef Secție Educație 1 normă
 3. Șef Secție Instruire Practică 1 normă
 4. Șef Secție Asigurarea Calității 0,5 normă

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei  corespunzătoare depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria colegiului, anticameră), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 • copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică, și deținerea gradului didactic;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 • copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative).

Actele vor fi depuse la Cancelaria Colegiului Agroindustrial din Ungheni,

Anticameră, la adresa Mun. Ungheni, st. Decebal 38, iar varianta electronica a dosarului poate fi depusă la e-mail: caiungheni@gmail.com până la 10 februarie 2022, inclusiv.

 

Telefoane de contact: 0236 2 00 56; 0236 2 00 57

Bibliografia concursului poate fi accesată aici:

 

Domeniul I Managementul sistemului educațional (strategic și organizațional)

1.Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro

 1. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16072&lang=ro
 2. Legea nr.982/2000 privind accesul la informații ; https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro
 3. Ordinul ministerului nr.1074/2019 cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului plăților informale în sistemul educațional ; https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.1074_din_29.08.2019.pdf
 4. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministerului nr.861/2015 (itemii 45- 53); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91435&lang=ro
 5. Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al elevului și Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic, aprobate prin ordinul ministerului nr.77/2013 ; https://mecc.gov.md/sites/default/files/procedura_de_organizare_institutionala_si_de_interventie

a_lucratorilor_institutiilor_de_invatamant_in_cazurile_de_abuz_neglijare_exploatare_trafic_al _copilului.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/raport_privind_evidenta_sesizarilor_cazurilor_de_abuz_n eglijare_exploatare_trafic.pdf

 1. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii, aprobat prin ordinul ministerului nr.60/2014 ; https://mecc.gov.md/sites/default/files/protectia_elevului_fata_de_violenta_in_institutia_de_inva tamant_culegere_de_acte_normative.pdf
 2. Ordinul ministerului nr.136/2013 cu privire la aprobarea mecanismelor de participare a elevilor la procesul decizional ; https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_me_ce_rom.pdf
 3. Ordinul nr. 1430 din 25 septembrie 2018, Cu modificările ulterioare, cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic; https://mecc.gov.md/sites/default/files/reperele_pentru_site.pdf
 4. Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 550/2015, nr. 840/2015 și nr. 1158/2015;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113279&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113286&lang=ro

Domeniul II Managementul curriculumului, Învățământul profesional tehnic

 1. Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014; https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro
 2. Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2018; http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373978
 3. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic, aprobat prin ordinul ministerului nr.1128/2015; https://mecc.gov.md/sites/default/files/maketa-curriculum_36pages_1.pdf
 4. Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 550/2015, nr. 840/2015 și nr. 1158/2015; https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113279&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113286&lang=ro
 5. Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învăţămîntul profesional tehnic secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.233/2016 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul ministerului nr.1086/2016; https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._233_din_25_martie_2016_0.pdf https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr.1086_din_29.12.2016_0.pdf
 6. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin ordinul ministerului nr.1127/2018; https://mecc.gov.md/sites/default/files/examen_de_calificare_actualizat.pdf
 7. Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, aprobat prin ordinul ministerului nr.459/2020; https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_459_cu_anexe_0.pdf
 8. Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 1205/2015, nr. 488/2019; https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_cu_anexa_plan_cadru.pdf https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_488_din_07.05.2019.pdf

9. Ordinul nr. 1203/2015 cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii în învăţămîntul profesional tehnic; http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362791